Soglasje stranskega udeleženca v postopku

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja imajo stranski udeleženci v postopku možnost zavarovati svoj pravni interes.

V grobem so stranski udeleženci naslednji:

  1. lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (cesta, elektrika, vodovod, kanalizacija, plin,..),
  2. lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, na katera pade območje za določitev strank v postopku.

Izkazovanje pravnega interesa pomeni, da ima vsaka vsak, ki gradnji nasprotuje v celoti ali deloma, pravico da z ustreznim dokazom uveljavi svoje pravice. Za uveljavljanje pravic je potrebno pridobiti ekspertno mnenje osebe s pooblastilom za izdelavo takih elaboratov. V podjetju ARHIM d.o.o. pripravljamo tudi ekspertize s področja presoje vplivov na okolje (hrup, smrad), vključno s študijami osončenosti oz. vplivov predvidenega objekta na obstoječe stavbe.

Soglasje stranskega udeleženca v postopku ni enako soglasju soseda za manjši odmik objekta od parcelne meje, kot je predpisan v prostorskem aktu.

Kadar prostorski akt predpisuje minimalno oddaljenost novega objekta od parcelne meje in želi investitor graditi bližje, mora pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča za odmik od parcelne meje, ki je naveden v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ali zadostuje soglasje stranskega udeleženca za gradnjo priključka na gospodarsko javno infrastrukturo?

Ne, za gradnjo priključkov preko sosednjih parcel je potrebno zagotoviti tudi služnost in jo vpisati v zemljiško knjigo.

Sosed kot stranski udeleženec v postopku noče podati soglasja in nasprotuje gradnji. Ali lahko gradnjo prepreči?

Z utemeljeno strokovno študijo, ki prikaže prekomerne vplive predvidenega objekta, lahko sosed prepreči gradnjo. Če pa predvidena gradnja ne vpliva na obstoječe stavbe in je zagotovljen zadosten odmik ter skladnost z veljavno zakonodajo, pa gradnje ne more preprečiti.

Sosed mi noče dati soglasja za manjši odmik od meje, kot je določen v prostorskem aktu. Ali lahko na kakšen način vseeno gradim na predvidenem (manjšem) odmiku?

Ne, sosed ne potrebuje utemeljitve za nasprotovanje gradnji na odmiku manjšem od predpisanega po prostorskem aktu.

Ali se lahko poruši obstoječi objekt in se na enakem odmiku, ki je manjši od predpisanega po prostorskem aktu, zgradi nov objekt, brez soglasja soseda?

Ne. Soglasje bo potrebno tudi če gre za rušitev obstoječega objekta. V primeru, da sosed ne izda soglasja, priporočamo rekonstrukcijo objekta.

Objavljeno v rubriki Gradbeno dovoljenje, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.