Gradbena dovoljenja

Osnovna dejavnost podjetja ARHIM d.o.o. je arhitekturno projektiranje. Večinoma izdelujemo projektno dokumentacijo za stanovanjske in manjše poslovne objekte. Izpeljemo vam celotni postopek, od idejne zasnove (IDZ), gradbenega dovoljenja (PGD), izvedbene projekte (PZI), do uporabnega dovoljenja (PID, dokazilo o zanesljivosti,..).

Cene za projektiranje se oblikujejo dinamično glede na vaše povpraševanje. Izhodiščna cena za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je odvisna predvsem od zahtevnosti in velikosti načrtovanega objekta.

Enodružinske hiše, prizidki k stanovanjskim hišam, zidanice, kmetijski in podobni objekt, spadajo v prvi dve kategoriji po zahtevnosti projektiranja. Investicijska vrednost teh objektov se izračuna v okvirjih 320 – 720 € na m2 bruto etažne površine. Izhodiščna cena za načrt arhitekture, na katero se navezuje vse ostalo projektiranje, znaša 3-4% investicijske vrednosti.

Reference s področja enodružinskih hiš

Urbanistični načrti (OPPN, OPN)

Izdelujemo tudi urbanistične načrte za območja, za katera je predpisana izdelava “občinskih podrobnih prostorskih načrtov”. Za investitorja v celoti izpeljemo postopke sprejema prostorskega načrta, ki vključuje dogovor z občino, izdelavo strokovnih podlag, pridobitev smernic in mnenj ter javno obravnavo.

Cena za prostorske načrte se oblikuje glede na površino, ki je predvidena za prostorski načrt, na tipologijo in število objektov, na komunalno opremljenost ter glede na soglasodajalce za predmetno območje.

Notranja oprema

Projekt notranje opreme obsega izdelavo kolažev, skic in tehničnih risb, ki obsegajo vse elemente notranje opreme. V grobem se notranja oprema deli na tri glavne dele:

 • barvna študija notranjih prostorov in opreme,
 • izbor elementov opreme, za nakup,
 • izdelava mizarskih načrtov za opremo po meri.

Okvirna cena kompletnega projekta notranje opreme bivalnega prostora se začne na okoli 20 € /m2 uporabne površine, cena pa v veliki meri zavisi od zahtevnosti projekta.

Portfolijo/reference izdelanih projektov notranje opreme obsegajo tako izdelavo načrtov za stanovanja in hiše za fizične osebe, kot opremo stanovanj za potrebe ministrstev in pravnih oseb.

Ostalo tehnično projektiranje

Po dogovoru izdelujemo tudi druge projekte in načrte s področja tehničnega projektiranja:

 • načrte gradbenih konstrukcij, s statičnim izračunom
 • načrte armature
 • popise gradbeno-obrtniških del
 • načrte električnih inštalacij in električne opreme
 • načrte strojnih inštalacij in strojne opreme
 • načrte zunanje in prometne ureditve
 • hišne priključke na kanalizacijo, vodovod, plin in NN omrežje
 • občinsko kanalizacijo.

Poleg zgoraj omenjenih tehničnih načrtov, nudimo v fazi gradnje tudi nadzor gradnje za vsa zgoraj navedena področja (gradbeno-obrtniški nadzor, elektro in strojni nadzor).