Idejna zasnova

Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja.

Fizično je idejna zasnova mapa velikosti A4, ki za enodružinsko hišo vsebuje nekako 20 strani z grafikami in tekstualnim opisom načrtovanega objekta. Deli se na vodilno mapo in načrt arhitekture.

V vodilni mapi idejne zasnove so opisani priključki na komunalno infrastrukturo, odmiki objekta od parcelnih mej in sosednjih objektov, navedba prostorskega akta in drugo. Vsebuje tudi eno ali več grafik, ki prikazujejo situacije ureditve in komunalnih vodov.

Načrt arhitekture v idejni zasnovi je sestavljen iz kratkega tehničnega poročila o načrtovanem objektu in grafik – tlorisi etaž, vsaj en prerez ter fasade objeka.

Ko je izdelava idejne zasnove zaključena, se jo razpošlje soglasodajalcem, ki so razdeljeni v dve skupini:

  1. pristojnim upravljalcem komunalne infrastrukture v izdajo soglasij za priključitve na komunalne vode ter
  2. soglasodajalcem iz naslova varovanih območij in varovalnih pasov; ti izdajajo projektne pogoje ali pa kar soglasja za gradnjo, če projektnih pogojev ni.
Objavljeno v rubriki Gradbeno dovoljenje, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.