2. Osnovni podatki

< nazaj na kazalo

 

2.1 Stavba

Polje “Stavba” je namenjen nazivu objekta, za katerega se izdeluje elaborat zaščite pred hrupom.

Enostavni primer za naziv stavbe: “Enodružinska hiša Novak

2.2 Številka elaborata

Številka elaborata je izdajateljeva interna številka posameznega elaborata znotraj sistema oštevilčevanja elaboratov.

Enostavni primer: “2012-01-ZVK

2.3 Številka projekta

Številko projekta poda odgovorni vodja projekta po sistemu oštevilčevanja odgovornega projektanta.

Enostavni primer: “2012-01

2.4 Podatki o investitorju

V polje “Investitor” se vpiše ime in priimek fizične osebe oz. naziv podjetja. V polje “Ulica in hišna številka” se vpiše domači naslov investitorja oz. naslov sedeža podjetja. V polje “Poštna številka in kraj” se vpiše investitorjevo poštno številko in kraj bivališča oz. sedeža podjetja.

Enostavni primer:
[Investitor:] “Janez Novak
[Ulica in hišna številka:] “Prisojna pot 12
[Poštna številka in kraj:] “1000 Ljubljana

2.5 Podatki o projektantu

V polje “Projektant” se vpiše naziv podjetja, ki je izdajatelj elaborata zaščite pred hrupom. V polje “Ulica in hišna številka” se vpiše sedeža podjetja. V polje “Poštna številka in kraj” se vpiše kraj sedeža podjetja.

Enostavni primer:
[Projektant:] “ARHIM d.o.o.
[Ulica in hišna številka:] “Slakova ulica 36
[Poštna številka in kraj:] “8210 Trebnje

2.6 Akustik

Akustik je izdelovalec elaborata oz. fizična oseba, ki je v ustreznem razmerju (zaposlitev, pogodba,..) s projektantom, ki je izdajatelj elaborata zaščite pred hrupom. V polje “Akustik” se vpiše ime in priimek ter izobrazbo izdelovalca elaborata.

Enostavni primer: “Miha Nahtigal, u.d.i.a.

2.7 Lokacija objekta

Za lokacijo objekta se navadno vpiše parcelno številko oz. parcelne številke, na katerih se stavba nahaja. Ker v zakonodaji to ni specifično določeno, je možen tudi vpis naslova stavbe, če jo ta enolično določa.

Enostavni primer: “parc. št. 123, k.o. Vič”

2.8 CC-Si klasifikacija objekta

Klasifikacija objekta po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Polje je v različici za enodružinske hiše zaklenjeno na št. 11100 – Enostanovanjske stavbe.

Enostavni primer: “11100″

2.9 Vrsta elaborata

Pripomoček je namenjen izračunu zaščite pred hrupom na podlagi tehnične smernice. Iz tega razloga je vrsta elaborata lahko le “na podlagi tehnične smernice”.

2.10 Ravni hrupa

Izbira ravni hrupa je eden od bistvenih podatkov za izračun zaščite pred hrupom. Ravni hrupa se izbira po vrstnem redu, glede na razpoložljive vire podatkov.

V primeru, da so za predmetno lokacijo na razpolago merjene vrednosti hrupa, se morajo uporabiti te vrednosti. Tudi za ocenjene vrednosti hrupa velja enako pravilo – obvezna uporaba, če so na voljo in ni na voljo merjenih vrednosti hrupa. Ocenjene vrednosti so navadno v kartah hrupa, ki so navadno del prostorskega akta.

Ker sta prvi dve kategoriji ravni hrupa uporabniški podatek, jih je potrebno vpisati v pomožno tabelo na desni strani lista “Osnovni podatki”. Najvišja vrednost hrupa se uporabi za izhodišče oz. okoljsko mejo ravni zunanjega hrupa.

Tretja kategorija je splošna raven hrupa glede na izbrano območje. Splošna raven hrupa glede na izbrano območje varstva pred hrupom je podana v tabeli 1 tehnične smernice, v pripomočku pa se samodejno prenese v glavno polje.

Kako pridobiti podatek o merjenih ali ocenjenih vrednosti hrupa?

Najlažje na Atlasu okolja. V seznamu slojev odkljukate ustrezne sloje, z orodjem za informacijo o slojih pa pridobite podatek o dnevni in nočni vrednosti hrupa za izbrano lokacijo. Za druge kraje so karte (če obstajajo) navadno na voljo na spletnih straneh posamezne občine (npr.  za Maribor).

2.11 Območje varstva pred hrupom

Območje varstva pred hrupom je pri merjeni in ocenjeni ravni hrupa le splošni podatek in ne vpliva na izračune. Pri splošni ravni hrupa glede na območje, pa se z izbiro območja spreminja okoljska meja ravni zunanjega hrupa.

2.12 Okoljska meja ravni zunanjega hrupa

Glavna funkcionalnost delovnega lista “Osnovni podatki” je določitev okoljske meje ravni zunanjega hrupa. Ta vrednost se določi samodejno glede na izbrano raven hrupa in vpisane podatke o hrupu v primeru merjene in ocenjene vrednosti hrupa.

2.13 Veljavnost elaborata

Pred uporabo pripomočka se mora izdelovalec elaborata strinjati s pogoji uporabe. Opozorilo glede veljavnosti elaborata bo izginilo, ko bo izdelovalec v delovnem listu “Pogoji uporabe” potrdil strinjanje s splošnimi pogoji uporabe pripomočka

2.14 Odgovorni vodja projekta

Odgovorni vodja projekta je pooblaščeni projektant, z IZS oz. ZAPS številko. Podatek je na voljo na vodilni mapi projekta. Nad podatkom je prostor za obvezni žig in podpis odgovornega vodje projekta.

Enostavni primer: “Miha Nahtigal, u.d.i.a., ZAPS 1472

2.15 Kraj in datum elaborata

V polje “Kraj in datum elaborata” se vpiše kraj in datum izdelave oz. predaje elaborata.

Enostavni primer: “Ljubljana, 01.01.2013

2.16 Izjava izdelovalca

Na voljo je prostor za podpis izdelovalca elaborata.

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentiraje ali uporabite povratno povezavo.

Vpišite komentar ali vprašanje

Za komentiranje je potrebna prijava.