OPPN :: Občinski podrobni prostorski načrt

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih iz petega odstavka 39. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt.

Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu.

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določi:

 1. območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
 2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
 3. območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem
 4. načrt parcelacije
 5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna
 6. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
 8. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 9. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Za ponudbo ali informativni razgovor nas pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali.

Postopek priprave OPPN

 1. Začne se s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu.
 2. Občina pripravi osnutek podrobnega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb.
 3. Občina pošlje osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
 4. Ob upoštevanju smernic občina dopolni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta.
 5. Občina mora v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočiti sodelovanje javnosti.
 6. Občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov javnosti iz prejšnjega člena ter ga nemudoma posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog občinskega prostorskega načrta upošteva smernice.
 7. Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. Občinski podrobni prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.

Soglasodajalci in soglasja?

V postopku izdelave OPPN se soglasodajalci imenujejo “nosilci urejanja prostora”. To so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov. V prvem koraku k osnutku prostorskega načrta podajo smernice načrtovanja, ob koncu pa mnenje, ali predlog občinskega prostorskega načrta upošteva smernice.

Smernice so dokument, v katerem nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve.

Mnenja so dokumenti, s katerimi nosilci urejanja prostora ugotovijo, ali so bile pri pripravi prostorskega akta upoštevane njihove smernice

Objavljeno v rubriki Strokovno, Urbanizem. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.